Misja i wizja Przedszkola

Misja przedszkola:

- przedszkole zapewnia wszystkim naszym wychowankom odkrywanie swoich talentów
  i rozwijanie ich pasji oraz bezpieczny i radosny rozwój,

- traktujemy każde Dziecko indywidualnie i podmiotowo,

- sprawiamy, że czuje się Ono kochane, akceptowane i szczęśliwe,

- przygotowujemy Je do życia w społeczności, przeżywania sukcesów,
  ale i do radzenia sobie z problemami.


Wizja przedszkola:

Nasza placówka jest przedszkolem, w którym harmonizują ze sobą literatura,
poezja, muzyka i plastyka.

Dążymy do tego, aby nasze dzieci dostrzegały piękno otaczającego nas świata, nabywały umiejętności odbioru sztuki i odczuwały radość z własnej ekspresji twórczej, zdobywały wiedzę, spotykając się z ciekawymi ludźmi.Działalność dydaktyczna:

- nasze działania nastawione są na stymulowanie indywidualnego rozwoju każdego dziecka zgodnie z Jego możliwościami,
- w procesie edukacyjnym stosujemy tradycyjne i nowoczesne metody i formy pracy pedagogicznej,
- zwracamy szczególną uwagę na bezpieczeństwo i kondycję fizyczną dzieci,
- współpracujemy z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną,
- współpracujemy z Wydawnictwem "Bliżej Przedszkola", "Doradcy Nauczyciela Przedszkola",
- prowadzimy zajęcia kształtujące pozytywne postawy społeczne,
- organizujemy zajęcia dobrych manier, czyli "Savoir-vivre dla dzieci" ,
- wdrażamy innowację pedagogiczną - program "Mały ratownik" - zajęcia z ratownictwa medycznego,
- realizujemy program z zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej "Mamo, tato, wolę wodę !", 
- realizujemy program edukacyjny promujący zdrowy tryb życia i prawidłowe nawyki prozdrowotne u dzieci "Moje dziecko idzie do szkoły",
- realizujemy program "Bądźmy zdrowi - wiemy, więc działamy", zapobiegający otyłości, nadwadze, chorobom dietozależnym oraz propagujący aktywność fizyczną i kształtowanie nawyków - prozdrowotnych,
- realizujemy Przedszkolny Program Edukacji Antytytoniowej "Czyste powietrze wokół nas", promujący kształtowanie postawy asertywnej wobec problemu tytoniowego oraz naświetlający szkodliwość biernej ekspozycji na dym tytoniowy

Cele i zadania przedszkola:

1. Przedszkole realizuje nauczanie i wychowanie w zakresie Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego i dopuszczonych do użytku przez dyrektora Programów Wychowania Przedszkolnego wybranych przez nauczycieli.
2.  Przedszkole pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą.
3. Przedszkole zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki, w bezpiecznych i przyjaznych warunkach.


Cele strategiczne:

- Przedszkole będzie placówką najwyższej jakości, która w szczególny sposób pobudza i skupia aktywność społeczną mieszkańców oraz poprzez przykład i działania tworzy aktywne środowisko wychowawcze dla dzieci.
- Przedszkole organizuje dzieciom różnorodną, bogatą w doświadczenia działalność badawczą i twórczą.
- Przedszkole przygotowuje dzieci do dalszego etapu kształcenia, stwarza warunki do osiągania sukcesów, zarówno dzieciom o naturalnym i przyspieszonym tempie rozwoju, jak i dzieciom z trudnościami.

 
Zmierzamy do:

wychowania samodzielnego, kreatywnie myślącego, otwartego na kontakty z otoczeniem, umiejącego współdziałać z innymi, wszechstronnie rozwiniętego absolwenta przedszkola.


Model absolwenta naszego przedszkola:

Pragniemy, aby dziecko kończące przedszkole :
- potrafiło dobrze funkcjonować w szkole, w roli ucznia,
- wykazywało motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego,
- było zainteresowane, otwarte na nowości,
- posiadało umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrzymałości,
- umiejętnie współpracowało w grupie rówieśników,
- potrafiło radzić sobie w sytuacjach trudnych,
- było tolerancyjne i miało szacunek wobec innych, odmiennych postaw i przekonań,
- było samodzielne,
- było odporne na stres,
- porozumiewało się w sposób zrozumiały,
- miało wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli przyszłego ucznia,
- posiadało podstawową wiedzę o świecie ludzi, zwierząt, roślin,
- znało prawa dziecka i respektowało prawa innych ludzi,
- stosowało zasady bezpieczeństwa,  higieny, dbałości o własne zdrowie i sprawność fizyczną,
- posiadało wiedzę z zakresu kultury, dziedzictwa narodu i własnego regionu,
- nie obawiało się występować publicznie, reprezentować grupę i przedszkole,
- wykazywało inicjatywę w działaniu i umiało wyrażać swoje uczucia,
- dostrzegało swoją wyjątkowość i potrafiło zaprezentować ją szerszemu gronu.